Výroční valná hromada

10.01.2020 18:00

Usnesení a zápis z výroční valné hromady sboru

10.01.2020 18:00

ZAPIS VVH SDH LOJOVICE 2019.pdf (4,1 MB)

V sobotu 10.ledna 2020 se konala v Restauraci u Barona v Lojovicích volební valná hromada, na které se volil nový výbor na další pětileté období.

Usnesení:

Usnesení z valné hromady sboru

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Lojovice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za daný rok, zprávy revizora účtů, plánu práce na další rok, návrhu rozpočtu, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

 

I.         Valná hromada schvaluje:

 

 1. zprávu o činnosti a hospodaření za daný rok,
 2. zprávu revizora sboru,
 3. plán činnosti na další rok,
 4. návrh rozpočtu na další období,
 5. plán práce výboru,
 6. hlášení o činnosti za daný rok,
 7. členský příspěvek na rok 2020 ve výši 200 Kč za člena staršího 18 let

a 200 Kč za člena mladšího 18 let, pokud je člen mladší 18 let dítě řádného člena platí 100 kč.

 1. usnesení z valné hromady sboru, konané dne 10.1.2020

                                              

II.        Valná hromada volí:

 

 1. do funkce starosty sboru a zároveň statutárního zástupce sboru Ing. Miroslava Němce  
 2. hospodáře sboru Michala Matějčka
 3. náměstka starosty Tomáše Růžičku
 4. velitele sboru Radka Dvořáka
 5. zástupce velitele Ondřeje Kulicha
 6. a další členy výboru sboru ve složení: Jiří Dvořák, Martin Dvořák, Miroslav Přibyl, Filip Krajcr, Miroslav Šťastný, Luboš  Ragas.
 7. revizora sboru Jiřího Fuska
 8. delegáty sboru na valnou hromadu okrsku: Miroslav Němec, Tomáš Růžička, Michal Matějček, Luboš Ragas, Ondřej Brož
 9. delegáty sboru na shromáždění delegátů sborů (dle klíče pro volbu delegátů) : Miroslav Němec, Tomáš Růžička, Michal Matějček, Luboš Ragas, Ondřej Brož

IV.      Valná hromada ukládá:

výboru sboru:

 1. zabezpečit pravidelnou činnost sboru tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené v dnes schválených dokumentech,
 2. uhradit OSH za členy příspěvek na činnost v dalším období ve výši 200. Kč za člena staršího 18 let a 200 Kč za člena mladšího 18 let. (dítě řádného člena platí 100 Kč) Termín pro odvod příspěvků na činnost OSH je do 31. 1. daného roku,
 3. vyhodnotit diskusi z valné hromady (včetně připomínek) a náměty zapracovat do plánu činnosti,
 4. zabezpečit účast představitelů sboru na jednáních okrsku a shromážděních OSH                                                                                                 

všem členům sboru:

 1. aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok,
 2. i nadále podporovat práci výboru sboru a získávat další občany za členy sboru,
 3. uhradit členské příspěvky do 28.2.2020